Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży wyrobów i usług Kolster sp. z o.o. w Olsztynie 1.Postanowienia ogólne

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia posiadają następujące znaczenie:

a) "Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS”- Ogólne Warunki Sprzedaży Kolster sp. z o.o.

b) "Dostawca” – Kolster sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 3, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724084

c) "Zamawiający”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa Towary od Dostawcy.

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) przedstawione przez Kolster sp. z o.o. w Olsztynie, zwaną w dalszej części Dostawcą są wiążącym elementem każdej zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz oferty i będą traktowane jako znane i przyjęte przez Zamawiającego.
1.2. Wszelkie wyjątki od OWS stają się wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę.

2.Przyjmowanie zamówień

2.1. Zamawiający składa zamówienia w formie pisemnej , elektronicznej lub za pośrednictwem faxu i określa w nich wszystkie swoje oczekiwania w stosunku do Dostawcy.

W szczególności:

  1. nazwę i kod Towaru, stosowany przez Sprzedawcę,
  2. ilość Towarów,
  3. proponowany termin dostawy,
  4. dokładny adres Kupującego, na który ma być dokonana dostawa.

Dostawca w formie,  elektronicznej potwierdza przyjęcie zamówienia w terminie 5 dni roboczych i podaje końcowe, wiążące ustalenia dotyczące jego realizacji.
2.2. Rezygnacja przez Zamawiającego z odbioru towarów i wyrobów zamówionych u Dostawcy nie zwalnia go z obowiązku dokonania za nie zapłaty. Zamawiający ponosi także pozostałe koszty związane z rezygnacją 2.3 Dostawca nie będzie obciążał Zamawiającego tymi kosztami, jeśli ten w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia pisemnie je anuluje.
2.3. Koszty, o których mowa w pkt. 2.2 obejmują: składowanie, przeróbkę na inne wyroby dające się odsprzedać innym odbiorcom w ciągu miesiąca od daty rezygnacji bądź złomowanie w przypadku niemożliwości przerobienia lub dalszej odsprzedaży.
2.4. Wszelkie zmiany w zamówieniach wymagają formy pisemnej i pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Jeśli Zamawiający złoży je w terminie 3 dni, liczonym od dnia otrzymania potwierdzenia pierwotnego zamówienia, to Dostawca nie będzie obciążał go kosztami, o których mowa w pkt. 2.3.
2.5. W przypadku zgłoszenia zmian Dostawca ma prawo odmówić realizacji zmienionego zamówienia. W takim przypadku strony ustalą w terminie 24 godzin czy będzie realizowane pierwotne zamówienie.

3.Wymagania szczegółowe odnośnie składanych zamówień i korespondencji
3.1. Nowi kontrahenci oraz firmy, które wcześniej nie złożyły u Dostawcy dokumentów rejestracyjnych, powinny dostarczyć razem z zamówieniem niżej wymienione dokumenty:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zależnie od formy własności firmy,
b) decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP.
3.2. W przypadku jakichkolwiek zmian w nazwie, adresie, nr NIP, reprezentacji firmy, numerach telefonów, adresów mailowych itp. należy dostarczyć niezwłocznie do Dostawcy dokumenty (oryginały do wglądu lub potwierdzone kopie) lub oświadczenia potwierdzające fakt wystąpienia zmian.
3.3 Wszelka korespondencja, zawiadomienia i inne oświadczenia będą sporządzane na piśmie i przekazywane między Stronami osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy lub numery faksu wskazane w umowie, zamówieniach lub dostarczonych zgodnie z p.3.1 dokumentach.
3.4. Do chwili poinformowania drugiej Strony o zmianie danych adresowych, telefonicznych, adresów e-mail, w drodze pisemnej - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – pisma doręczone na dotychczasowe adresy pocztowe, mailowe lub numery faxu wskazane w umowie, zamówieniu lub dokumentach o których mowa w 3.1 uważa się za skutecznie doręczone między Stronami.
3.5 Pisma wysłane listem poleconym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które nie zostaną podjęte przez drugą Stronę, uważa się za doręczone po upływie 7 (siedem) dni od ich nadania. W przypadku nadania faxu lub e-maila uznaje się, że zostały one doręczone Zamawiającemu po 24 godzinach od wysłania.

4.Ceny, warunki płatności i zastrzeżenie własności 

4.1. Podawane przez Dostawcę ceny są cenami netto EXW Olsztyn (Incoterms 2010), chyba, że ustalono inaczej w indywidualnej pisemnej ofercie, bądź w potwierdzeniu zamówienia.

4.2. Do wszystkich cen jest doliczany podatek VAT w wysokości ustawowo określonej.

4.3. Warunki płatności Dostawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu w swoich ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia. Dostawca ma prawo zażądać przedpłaty lub dodatkowych zabezpieczeń płatności przed wydaniem towaru. W  przypadku  formy  płatności  "przedpłata" niedokonanie  płatności  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  wystawienia faktury proforma skutkuje  anulowaniem potwierdzenia tego zamówienia, a  Kupującemu  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  z  tytułu  niewykonania umowy.

4.4. W przypadku, gdy zamawiający nie bedzie przstrzegał odroczonych terminów płatności, Dostawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóżnienie. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności przekroczy  30 dni Dostawca ma prawo naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek ustwowych maksymalnych. W takich przypadkach Dostawca ma także prawo do zmian w dotychczas obowiązujących obydwie stroby warunkach współpracy.Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4.5. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Dostawca uzyska informacje o pogorszeniu się sytuacji finansowej Zamawiającego, to ma prawo do zmiany ustalonych wcześniej warunków współpracy.

4.6. Jeśli Zamawiający wpłaci Dostawcy przedpłata  na poczet realizacji jego zamówienia i odstąpi od odbioru przedmiotu zamówienia, wtedy Dostawca zatrzymuje przedpłatę na poczet kosztów związanych z anulowaniem zamówienia (pkt.2.2. i 2.3).
4.7. Dostawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie do rysunków, kosztorysów i materiałów katalogowych przekazanych Zamawiającemu, a więc Zamawiający nie może udostępniać ich osobom trzecim, o ile nie uzyska na to pisemnej zgody od Dostawcy.

 

 

4.8. Dostawca pozostaje, do momentu całkowitej zapłaty, właścicielem towaru odebranego przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zwrócić na żądanie Dostawcy odebrany towar w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekroczy 60 dni. Termin zwrotu wynosi 7 dni od otrzymania żądania. Koszty zwrotu ponosi Zamawiający. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Zamawiający zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 60 dni Dostawca może złożyć oświadczenie o przeniesieniu prawa własności zakupionych przez Zamawiającego towarów na jego rzecz i zrezygnować z żądania ich zwrotu. Zgoda Zamawiającego na przeniesienie prawa własności jest dorozumiana.
4.9. Dostawca ma prawo wstrzymać bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dostawy towarów do czasu uregulowania należności za poprzednie dostawy lub zażądać pełnej przedpłaty przed wydaniem towaru lub jego wysłaniem.

5.Realizacja Dostaw
5.1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Dostawca przesłał Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i jest podawany w kolejnych tygodniach danego roku.
5.2. Termin dostawy zostaje uznany za dotrzymany, jeśli Zamawiający otrzyma zamówione produkty do końca tygodnia potwierdzonego przez Dostawcę.
5.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu dostawy lub odstąpienia od jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, powstałych po podpisaniu umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub w części, którym nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności i które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, strajk u Dostawcy, blokady dróg, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności. Czas realizacji dostawy ulega wydłużeniu o okres równy czasowi występowania wymienionych wyżej okoliczności siły wyższej.
5.4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w 5.3 lub opóźnienia w realizacji dostawy nie przekraczającego 14 dni Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkodę rzeczywista oraz utracone korzyści oraz nie ma obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych lub odszkodowań jakie zapłacił Zamawiający osobom trzecim.
5.5. Zamawiający powinien natychmiast zadysponować dostawą, której gotowość do wydania lub wysyłki zgłosił Dostawca. Jeśli Zamawiający nie wyda odpowiednich dyspozycji Dostawcy w ciągu 7 dni, to Dostawca może dysponować produktami Zamawiającego według własnego uznania bez obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku Dostawca może również rozpocząć względem Zamawiającego procedury opisane w pkt. 2.2. i 2.3.
5.6.W przypadku utrzymywania się sytuacji określanych jako siła wyższa, wskazanych w powyższym pkt.5.3 w sposób nieprzerwany przez ponad 30 dni każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje powyższy pkt. 5.4.

6.Reklamacje
6.1. Produkty Dostawcy objęte są 24 miesięczną rękojmią.
6.2. Okres rękojmi jest liczony od daty dostarczenia towaru dla Zamawiającego i obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
6.3. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego dokonania odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonych produktów, ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych po ich otrzymaniu.
6.4. Jeśli wysyłka dostawy odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Zamawiający w momencie odbioru przesyłki ma obowiązek natychmiastowych oględzin i sprawdzenia zawartości dostawy pod kątem ilości i jakości dostarczonych produktów. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia reklamacji bezpośrednio do firmy spedycyjnej w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru w przypadku uszkodzenia, ubytku opóźnienia lub zaginięcia towaru.

6.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia dostawy należy w obecności spedytora sporządzić protokół szkód i wypełnić zgłoszenie reklamacyjne na formularzu dostarczonym przez przewoźnika.
6.6. Zamawiający każdorazowo w formie pisemnej powiadamia Dostawcę o reklamacjach i postępuje zgodnie z przekazanymi przez niego zaleceniami.
6.7. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie wtedy, gdy wraz z zareklamowanym produktem zostaną przesłane do Dostawcy:
a) kopia faktury na podstawie, której dokonano zakupu danego produktu,

b) protokół szkody wraz z opisem usterki lub przyczyną reklamowania danego produktu (w tym, o ile to będzie reklamacja spowodowana z winy przewoźnika - protokół szkody na jego formularzu);
68. Jeśli Dostawca oceni i uzasadni, że reklamacja Zamawiającego była bezzasadna lub nie spełniła ona warunków przystąpienia do jej rozpatrywania, to Zamawiający pokryje koszty transportu i/lub koszty czynności technicznych wykonanych przez Dostawcę.
6.9. Rękojmia jest wyłączona w przypadkach uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, a niezawinionymi przez Dostawcę, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, wynikających z użytkowania w niewłaściwym środowisku, z innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, uszkodzenia produktów wynikłe z niezastosowania się Zamawiającego do warunków eksploatacyjnych, montażowych i technicznych określonych przez Dostawcę lub powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania produktów.
6.10.W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy celem zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego Zamawiającego w jego siedzibie lub do innego wskazanego przez niego punktu w kraju bądź za granicą, Dostawca obciąży Zamawiającego wszystkimi kosztami związanymi z tym wyjazdem. Zamawiający zwróci Dostawcy poniesione koszty w terminie 7 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt ich poniesienia oraz ich wysokość.
6.11.Zamawiający w przypadku ujawnienia wady ukrytej produktu ma obowiązek niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od powzięciu wiadomości o wadzie, pisemnego zgłoszenia tego faktu Dostawcy. W zgłoszeniu należy określić wadę, datę jej ujawnienia, nazwę i liczbę sztuk produktu oraz nr faktury na podstawie której dokonano zakupu oraz dostarczyć wadliwy produkt.
6.12 Dostawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę zobowiązuje się on zaspokoić roszczenia reklamacyjne Zamawiającego w ramach przewidzianych przez przepisy ogólne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zawierającego wszystkie elementy zgłoszenia reklamacyjnego.
6.13.W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w 6.3 lub 6.11 lub bez zachowania warunków o których mowa w 6.7, 6.7.1 i 6.7.2 oraz 6.4 uznaje się, że towar był wolny od wad ilościowych i jakościowych.
6.14 W przypadku zasadnej reklamacji Dostawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody rzeczywiste powstałe bezpośrednio w produkcie dostarczonym Zamawiającemu do wartości wadliwego produktu i jest zwolniony z odpowiedzialności za utracone korzyści Zamawiającego oraz nie ma obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych lub odszkodowań, jakie zapłacił Zamawiający osobom trzecim na skutek wystąpienia wady lub jej usuwania.

7.Postanowienia końcowe .   

7.1.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2. Zamawiający nie ma prawa dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z umów z Dostawcą na rzecz osób trzecich. Zakaz obejmuje zarówno kwoty należności głównych jak i odsetek.
7.3. W przypadku, gdy rozwiązanie sporów powstałych w trakcie współpracy Dostawcy i Zamawiającego nie będzie możliwe na drodze polubownej, to zostaną one przekazane do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Olsztynie.

 

Nr wydania: 2

Data wydania:
22.06.2018